اتحادوهمدلی

اتحادوهمدلی
رضا طاهری   ۰۲ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۴۸

به نام ایزدمنان
دومین جلسه مدیران استان سیستان وبلوچستان به میزبانی شهرستان زاهدان وبامدیریت جناب آقای رضاطاهری به همراه جمعی ازپیشکسوتان ودوستان این رشته مفرح کبوتران مسافتی درتاریخ 98.3.31برگذارگردیدوطبق مقررات وشورجمعی اساس نامه ای تنظيم کردید. درراستای برگذاری هرچی بهترمسابقات استان ونیزبرنامه ریزی برای شرکت وبرگذاری جشن استانی به میزبانی شهرستان زاهدان به همراه پذیرای ازمهمانهای داخل وخارج ازاستان انجام گرفت. درپایان کمال تشکروقدردانی ازتمام مربیان که این رشته مفرح کبوتران مسافتی رادراستان وایران ترويج دادن وهمچنین دوستانی که مارایاری رساندند.خدمتگذارشماپرویزسارونی خبرگذاری وروابط عمومی کلوپ کبوتران مسافتی شهرستان زاهدان